advertisement

News

ማስታወቂያ- ለማህበር ቤት ተመዝጋቢዎች

ማስታወቂያ ቀደም ሲል በተጠባባቂነት ተይዛችሁ የነበራችሁ በአካውንት ስህተት ምክንያት ያልተካተታችሁ እና መረጃችን ከክ/ከተማ ዘግይቶ የተላከ በሚል ቅሬታ አቅርባችሁ የነበራችሁ የማህበር […]

News

ማስታወቂያ

ማስታወቂያ በ40/60 እና በ20/80 የቤት ልማት ፕሮግራም ተመዝግባችሁ ሰትቆጥቡ የነበራችሁ እና በጋራ ህንፃ የመኖሪያ ቤት ህብረት ስራ ማህበር በፈቃደኝነት ለመደራጀት

Translate »
RSS
Follow by Email
Scroll to Top