ET Securities

የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ለምስራቅ አፍሪካ

🔴 የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ለምስራቅ አፍሪካ ኢንቨስትመንት እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ የናይሮቢ ሰነድ መዋዕለ ነዋይ ገበያ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ፍራንክ […]